Jumat, 13 Agustus 2010

KEADILAN SAHABAT MENURUT AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Oleh
Dr. Huda Muhsin


Takrif sahabat

Al-Imam al-Bukhari ada menyatakan: sesiapa yang bersahabat dengan nabi atau melihat Baginda dari kalangan orang Islam, dia adalah dari kalangan sahabat baginda. 1
Al-Imam Ahmad menyatakan: setiap orang yang bersahabat dengan Rasulullah s.a.w. setahun, sebulan, satu hari atau satu saat, atau dia melihat baginda maka orang itu adalah dari sahabat baginda.2
Al-Hafiz Ibn Hajar ada menyatakan: takrif yang paling sahih bagi sahabat ialah: orang yang bertemu dengan Nabi s.a.w ., beriman kepadanya dan mati di dalam Islam. 3
Dari takrif di atas dapat diketahui bahawa sahabat ialah orang yang bertemu dengan Rasulullah sekalipun sekejap dan beriman dengannya samada meriwayatkan hadisnya daripada Baginda atau tidak, orang itu pula mati di dalam Islam.

Ayat-Ayat Al-Quran Berkaitan Keadilan Sahabat

Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyatakan tentang keadilan sahabat, antara lain:

Firman Allah s.w.t.:
“Kamu adalah sebaik-baik orang yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyuruh dengan makruf dan menegah kemungkaran dan beriman kepada Allah” 4
Perkataan kamu di dalam nas di atas sekalipun di tujukan kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. maka yang lebih utama adalah kepada para sahabat, kerana khitab di dalam nas tersebut adalah kepada mereka sebelum merangkumi orang lain.

Firman Allah s.w.t. :
"Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan iaitu umat yang adil supaya kamu menjadi saksi kepada manusia dan Rasul menjadi saksi kepada kamu". 5

Di dalam ayat di atas Allah telah menjadikan kamu sebagai satu umat yang dilantik menjadi saksi. Umat yang menjadi saksi adalah merupakan umat yang adil, maksud kamu di dalam ayat di atas sekalipun termasuk seluruh umat Nabi Muhammad s.a.w. tetapi yang lebih utamanya adalah para sahabat kerana 'khitab' di dalam ayat di atas sebelum ditujukan kepada orang lain ia adalah di tujukan kepada orang yang berada sewaktu ayat itu di turunkan, mereka itu adalah para sahabat. Firman Allah s.w.t. :

"Orang-orang Muhajirin dan Ansar yang awal dan orang-orang yang mengikut mereka dengan sebaik-baiknya, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah.” 6

Mereka yang awal memeluk Islam dan mengikut Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan Ansar tidak lain dari para sahabat. bahkan mereka ini adalah dari sahabat-sahabat agung. Orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan berbuat ihsan pula adalah terdiri dari sahabat-sahabat lain dan juga sesiapa sahaja dari kalangan orang-orang mukmin yagn patuh kepada Allah dengan melakukan kebaikan.

Di dalam ayat ini Allah telah menyatakan bahawa Dia redha kepada sahabat-sahabat agung Rasulullah s.a.w. juga kepada orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk sahabat-sahabatlain,juga orang mukmin lain yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah s.w.t. :
"Orang yang bersegera melakukan kebaikan (dengan sendirinya termasuk orang-orang yang bersegera memeluk Islam, iaitu para sahabat agung Rasulullah s.a.w.)" 7

Firman Allah s.w.t. :
"Sesungguhnya Allah redha kepada orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah satu pohon, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)".8

Orang-orang mukrnin yang melakukan perjanjian setia kepada Rasulullah s.a.w. adalah para sahabat, dengan itu ayat di atas adalah jelas Allah memuji para sahabat yang melakukan perjanjian setia dengan Rasulullah. Allah telah menjelaskan bahawa Allah telah redha kepada mereka.

Firman Allah s.w.t :
"Wahai Nabi cukuplah bagimu Allah dan orang-orang mukmin yang mengikut engkau." 9

Orang mukmin yang mengikut Rasulullah ketika ayat itu di turunkan adalah para sahabat. Para sahabat adalah merupakan orang yang membantu dan menolong Rasulullah. Di dalam ayat ini Allah memuji sahabat-sahabat Rasulullah yang telah memberi pertolongan kepada Baginda.

Firman Allah s.w.t:
“Bagi orang fakir Muhajirin yang telah diusir dari kampung halaman dan harta mereka, mereka memohon kelebihan dan keredhaan dari Allah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah sebenar-benarnya orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati di negeri Madinah dan beriman sebelum mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajilin. Mereka mengutamakan orang- orang Muhajirin dari atas diri mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang memelihara dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang yang beruntung."

Di dalam ayat ini Allah s.w.t. telah memberi pujian yang tinggi kepada orang-orang Muhajirin yang sanggup menjadi fakir kerana mereka diusir dari kampong halaman dan daripada memiliki harta mereka. Mereka hanya semata-mata menuntut kelebihan dan keredhaaan dari Allah s.w.t. Di dalam ayat di atas juga Allah memberi puiian kepada orang-orang Ansar yang cinta kepada orang Muhajirin. Mereka tidak ada sebarang irihati terhadap apa yang telah diperolehi oleh orang-orang Muhajirin. Mereka pula lebih mengutamakan orang Muhajirin dari diri mereka sendin. Pujian Allah kepada Muhajirin dan Ansar di atas tadi adalah menunjukkan kepada keadilan mereka.

Ini merupakan sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran yang memuji sahabat Rasulullah s.a.w. yang sekaligus menunjukkan keadilan mereka.

Keadilan sahabat melalui Hadis pula, boleh kita lihat melalui beberapa nas, di antaranya:

Sabda Rasulullah s.a. w. :

"Jangan kamu memaki sahabatku, jangan kamu memaki sahabatku, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya, jika salah seorang dari kamu membelanjakan emas (pada jalan Allah) seperti Gunung Uhud banyaknya, tidak sama satu 'mud'(cupak) yang dibelanjakan oleh mereka dan tidak sama setengah 'mud' pun yang dibelanjakan oleh mereka." 11

Sabdanya lagi:
"Sebaik-baik umatku ialah yang berada pada kurunku, kemudian yang selepas mereka, kemudian yang selepas mereka. Kemudian selepas kamu terdapat satu kaum yang menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta menjadi saksi, mereka khianat dan tidak beramanah, mereka bernazar tetapi tidak menunaikan dan ternyata kepada mereka mendakwa suatu yang tidak ada pada mereka". 12

Dari dua hadis di atas ternyata kedudukan dan martabat para sahabat yang begitu tinggi, di samping itu Hadis-hadis yang menunjukkan kepada ketinggian martabat seorang sahabat dan keadilan mereka seperti Hadis yang menunjukkan kelebihan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali, Saidatina Khadijah, Saidatina Fatimah, Saidatina Aisyah dan lain-lain sahabat adalah amat banyak.

Berpandukan kepada ayat-ayat Quran dan Hadis di atas maka para ulamak berpendapat bahawa sahabat-sahabat itu adalah adil, dan periwayatan mereka diterima.

Berkaitan dengan keadilan sahabat ini seorang tokoh termuka di dalam bidang Hadis iatu Abu Zar’ah berkata:
“Jika sekiranya kamu melihat seseorang mencaci salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w., ketahuilah bahawa ia adalah seorang Zindiq, kerana bagi diri Rasul s.a.w. itu adalah haq(benar) dan al- Quran adalah haq(benar). Sesungguhnya sahabat- sahabat Rasulullah s.a.w. menyampaikan al-Qur’an dan al-Sunnah kepada kita. Sesungguhnya mereka (yang mencaci sahabat) ingin mencacatkan penyaksian kita dan membatalkan al-Qur’an- dan al-Sunnah. Mencacatkan mereka itu adalah lebih utama kerana mereka adalah zindiq.” 13


Jawapan Kepada Hadis-hadis Yang Pada Zahirnya Menjatuhkan Keadilan:

Terdapat beberapa hadis sahih yang jika tidak difahami dengan sebenarnya menurut al-Quran dan as-Sunnah boleh dijadikan hujjah bahawa sahabat itu tidak adil, di antaranya:

"Sesungguhnya datang beberapa orang sahabatku ketelaga Kauthar. Setelah aku mengenali mereka, mereka di tarik dariku lalu aku berkata, sahabatku ! Yang menarik itu pun menjawab, Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepasmu" 14

Sabda Rasulullah: 15

Maksudnya: “Beberapa orang sahabatku datang kepada aku lalu mereka ditarik dari menghampiri telaga. Maka aku pun berkata: Wahai tuhanku ia sahabatku ! Tuhanku rnenjawab: Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan selepas ketiadaanmu. Mereka kembali murtad." 15

Persoalannya siapakah yang dimaksudkan dengan "Ashabi" atau dalam riwayat lain "Asihabi" itu mereka ini ialah orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Adalah harus orang-orang munafik di lihat oleh Rasulullah s.a. w. di akhirat kerana "Ghurrah" dan "Tahjil" dari kesan wudhu mereka, maka Nabi pun memanggil mereka. Kemudian diberitahu kepada Nabi bahawa mereka ini bukan dari golongan orang yang engkau janjikan, kerana mereka tidak mati dalam Islam. Atau mereka yang dilihat oleh Rasulullah di dalam masa hayat baginda kemudian mereka ini murtad selepas baginda.

Selain dari hadis di atas ada hadis berbunyi:
“Siapa yang aku maula maka Ali adalah ‘maulanya”.

Hadis ini dianggap oleh kaum Syiah sebagai wasiat dan dijadikan sebagai hujjah bahawa para sahabat telah mengingkari wasiat Rasulullah s.a.w. ini bahawa Saidina Ali adalah khalifah selepas Baginda. Oleh sebab itu mereka menolak wasiat Rasulullah ini, keadilan mereka (sahabat-sahabat) gugur, mereka ini Saidina Abu Bakar, Umar, Othman dan lain-lain. 16

Bagi menjawab dakwaan ini kita mestilah memahami sebenar makna perkataan 'maula' di dalam bahasa Arab.
Di dalam Mukhtar As-Sihah, Lisan al-Arab, dan An-Nihayah fi Garib al-Hadith wa al-Athar perkataan maula itu merangkumi makna yang banyak, diantaranya:Dari apa yang dipaparkan di atas ternyata perkataan 'maula' itu mengandungi makna yang amat banyak iaitu, berbelas-belas maknanya. Oleh itu hadis ini tidak boleh dijadikan dalil yang jelas bahawa Rasulullah s.a.w. telah mengangkat Saidina Ali r.a. sebagai khalifah setelah wafat Baginda. Jika hadis ini dijadikan hujjah, maka orang lain juga boleh berhujjah bahawa perbuatan Raulullah s.a.w. menyuruh Saidina Abu Bakar sebagai ganti di dalam sembahyang berjamaah sewaktu Baginda sakit kuat yang membawa kepada wafat Baginda sebagai dalil bahawa khalifah setelah wafat Baginda adalah Abu Bakar r.a. bukan orang lain, apatah lagi apabila diminta supaya Umar menggantikannya Baginda tidak setuju.

Keadilan Sahabat Menurut Syiah

Syiah tidak menganggap semua sahabat itu adil bahkan kebanyakan mereka adalah tidak adil. Kata Nasruddin At- Tusi:
"Mereka yang memerangi Saidina Ali adalah kafir dan mereka yang menentangnya adalah fasik." 19
Menurut al-'Allamah al-Hilli pula:
"Orang yang memerangi Ali adalah kafir kerana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:
"Orang yang memerangi engkau bererti memerangi aku, tldak shak lagi orang yang memerangi Nabi s.a.w. adalah kafir, adapun orang yang menentangnya maka ulamak-ulamak kita berbeza pendapat. Ada yang menghukumkan mereka kafi rkerana mereka menolak suatu yang pasti di sisi agama iaitu nas yang jelas dan mutawatir tentang keimanan Saidina Ali, dan ada pula yang mengatakan mereka adalah fasik."20

Menurut al-‘Allamah al-Hilli lagi: “Saidina Ali r.a. merasa dizalimi oleh sahabat-sahabat itu, kerana yang berhak menjadi khalifah adalah dia tetapi mereka menghalanginya".21
Menurutnya lagi: “Orang-orang Arab dan Quraish iaitu para sahabat telah menzalimi Saidina Ali".22
Ibn Abi al-Hadid meriwavatkan di dalam Sharah Nahjul Balaghah. “Seseorang berkata kepada Saidina Ali apa pendapat engkau sekiranya Rasulullah ada seorang anak lelaki dan ia seorang yang berakal dan baligh, adakah orang-orang Arab akan menyerahkan jawatan khalifah itu kepadanya” Jawabnya: “Tidak, bahkan mereka akan membunuhnya jika dia tidak mengikut kehendak mereka”. 23

Dari keterangan di atas ternyata bahawa menurut Syiah ramai dari kalangan para sahabat termasuk sahabat-sahabat agong, seperti Saidina Abu Bakar, Umar, Othman dan lain-lain adalah tidak adil bahkan menurut Syiah sahabat-sahabat tersebut dihukumkan samada kafir atau fasik. Oleh kerana itu ulamak-ulamak hadis Syiah tidak meriwayatkan hadis-hadis dari mereka !
ayatkan hadis-hadis dari mereka!

As-Sheikh Mohamad Baqir al-Majlisi di dalam kitabnya:
“Bihar al-Anwar al-Jamiah Lidurar Akhbar Aimmah al-Athar” ada meriwayatkan beberapa hadis yang diakui oleh Syiah mengenai kelebihan para sahabat r.a.

Diantara kelebihan para sahabat yang tercatat di dalam kitab itu ialah sabda Rasulullah s.a.w. : 24
“Beruntunglah orang yang melihatku atau orang yang melihat orang yang melihatku, atau melihat orang yang melihat orang yang melihatku".


Sabda Rasulullah s.a.w. : 25

Daripada Amirul Mukminin a.s. katanya:
"Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda":
"Aku adalah amanah bagi sahabatku apabila aku meninggal dunia hampirkan kepada sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka, sahabat-sahabatku adalah amanah bagi umatku. Apabila sahabat- sahabatku meninggal dunia hampirlah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Agama ini akan terus muncul mengatasi semua agama lain selama terdapat di kalangan kamu orang yang melihatku".

Sabda Rasulullah s.a.w. :
"Beruntunglah bagi sesiapa yang melihatku dan beriman denganku, dan beruntunglah siapa yang tidak melihatku tetapi ia beriman denganku". Diulangnya sebanyak 7 kali."

Kerana tidak mahu berpegang dengan zahir hadith tersebut maka pengarang berkata:

"Sebagaimana diketahui bahawa kelebihan yang tersebut di atas tadi adalah bagi orang yang beriman dari kalangan mereka, bukan orang yang munafik seperti orang-orang yang merampas khilafah daripada Sayyidina Ali, juga sekutu-sekutu mereka dan pengikut-pengikut mereka. Kelebihan ini juga didapati oleh para sahabat yang terus beriman dan penglkut para imam-imam yang Rashidin dan tidak didapati oleh mereka yang memungkiri janji serta murtad dari agama Islam".

Persoalannya ialah bagaimanakah sahabat-sahabat besar seperti Saidina Abu Bakar dikatakan merampas jawatan khalifah dari Saidina Ali yang membawa beliau termasuk di dalam golongan orang-orang fasik, munafik, atau kafir ? Jika demikian mengapa Rasulullah menyuruh beliau menggantikan Baginda menjadi imam di dalam sembahyang sewaktu Baginda sakit kuat yang membawa kepada wafat Baginda. Adakah Baginda melantik orang kafir, munafik atau fasik menjadi imam ? Dimanakah ‘kemaksuman’ Rasulullah ?

Kesimpulan

Berasaskan kepada al-Quran, dan Hadis maka menurut ahli Sunnah semua para sahabat itu adalah adil, tetapi menurut Syiah tidak semua para sahabat itu adil termasuklah sahabat-sahabat yang agong seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Othman dan lain-lain r.a. Oleh itu Syiah telah tidak meriwayatkan hadis dari mereka. Akibatnya kesahihan buku hadis al-Bukhari dipersoalkan dan lebih daripada itu kesahihan al-Quran akan tergugat!

NOTA KAKI:

1. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, di dalam Fath Al-Bari, Mesir al-Muktabah As-Salafiah. Jld. 7, hlm. 3 (Kitab Fadhail Ashab an-Nabi s.a.w.)
2. Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad bin Ali, Kitab al-Kifayat Fi ‘ilm al-Riwayah Muraja'ah Abdul Halim Mohd Abdul Halim, Kaherah, Matba’ah as-Sa'adah, Edisi pertama. hlm.99.
3. Ibn Hajar, Ahmad ibn Ali, al-Isabah, Maktab al-Kulliyyat Azhariyyah, Mesir, Edisi pertama, Jilid 1, hlm. 7
4. Ali 'Imran: 110.
5. Al-Baqarah : 143.
6. Al- Taubah: 100.
7. Al-Waqi 'ah: 10 dan 11
8. Al-Fath. 18
9. Al-Anfal: 64
10. Al-Hasyr: 8.
11. Muslim, Sahih Muslim tahqiq Mohamad Fuad Abdul Baqi, Mesir, ‘Isa al-Babi, 1955, hlm 1967.
12. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dalam Fath al-Bari, Jld. 7, hlm. 3. Muslim, Sahih Muslim, Jld. 4, 1967.
13. Ibn al-Arabi, Al-‘A'wasim Min al-Qawasim. Tahqiq Muhibuddin al-Khatib, Matba'ah as-Salafiah, al-Raudhah,al- Qahirah,1396, hlm.34.
14. Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Lihat Fath al-Bari, Juz 11, hlm. 464.
15. Ibid.
16. Al-Hakim,Al-Mustadrak ‘Ala as-Shahihain wa Bazilah al-Talkhis, al-Matbu'at al-Islami, Beirut, Jld, 4, hlm. 368, Ahmad ibn Hanbal, Jld. 4 hlm. 368.
17. Ar-Razi Mohd Ibn Abi Bakar, Mukhtar as-Sihah, Al-Haiah a1- Misriyyah al-'Ammah Lil Kitab Mesir, hlm. 736.
18. Ibn al-Athir, An-Nihayah Fi Garib al-Hadith wa al-Athar, al-Maktabah al-Islamiyyah, Jld. 5, hIm. 228.
19. As Sayyid Ali Khan as-Syirazi, al-Darajat al-Rafi'ah Fi Tabaqat as-Syi'ah, Beirut, 1973 hlm. 33.
20. Ibid, hlm. 34.
21. Ibid, hlm 35.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Mohd Baqir al-Majlisi, "Bihar al-Anwar" Muassasah al- wafa', Beirut, 1983, Jld. 22 hlm. 313
25. Ibid, hlm. 310.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar